Posted in Chế phẩm vi sinh

Vi nấm đối kháng Trichoderma spp.

Các thông tin liên quan đến đặc điểm sinh học của vi nấm Trichoderma spp.

Continue Reading...