Cuống sinh bào tử Trichoderma viride

Scanning electron micrograph of T. viride phialides with phialoconidia. Courtesy of
G. B. Sharples.

Hình ảnh cuống sinh bào tử của vi nấm Trichoderma viride dưới kính hiển vi điện tử SEM. Thang kích thước 10 μm.

(Kubicek & Harman, 1998, p. 78)

Kubicek, C. P., & Harman, G. E. (Eds.). (1998). Trichoderma and Gliocladium. Volume 1: Basic biology, taxonomy and genetics. Retrieved from https://isbnsearch.org/isbn/0748405720

Author: Diệu Tâm

Tư duy toàn cầu, hành động địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *