Nền tảng vi sinh vật

Giáo trình vi sinh vật học Brock Biology of Microorganisms

Madigan, M. T., Martinko, J. M., Bender, K. S., Buckley, D. H., Stahl, D. A., & Brock, T. D. (2015). Brock Biology of Microorganisms (14th ed.). https://doi.org/10.1017/cbo9780511549984.016

Madigan, M. T., Bender, K. S., Buckley, D. H., Stattley, W. M., & Stahl, D. A. (2019). Brock Biology of Microorganisms (15th ed.). Retrieved from https://isbnsearch.org/isbn/9781292235103

Share:

Author: Diệu Tâm

Tư duy toàn cầu, hành động địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *