Pseudomonas putida

GIỚI THIỆU

Pseudomonas putida là vi khuẩn Gram (-), hình que, nhiệt độ sống thích hợp từ 25–30 °C, phân bố rộng khắp ở môi trường đất và nước, ở nhiệt độ 4 °C vi khuẩn vẫn có thể tiếp tục phát triển (Madigan và cs., 2015; OECD, 1997). Vi khuẩn này được chứng minh có khả năng kích thích sinh trưởng cây trồng, phân giải thuốc trừ sâu và đối kháng sinh học (Arora, 2015).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  • Madigan, M. T., Martinko, J. M., Bender, K. S., Buckley, D. H., & Stahl, D. A. (2015). Brock Biology of Microorganisms (14th ed.). Pearson.
  • OECD. (1997). Consensus document on information used in the assessment of environmental applications involving Pseudomonas. In Harmonization of Regulatory Oversight in Biotechnology. Paris.
  • Arora, N. K. (2015). Plant Microbes Symbiosis: Applied Facets. New York: Springer.

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

https://forms.gle/XaZStQyQqAtv6Noc7

Author: Diệu Tâm

Tư duy toàn cầu, hành động địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *